Algemene voorwaarden Daan’s Kantoormeubelen

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. a. Daan’s Kantoormeubelen: De eenmanszaak Daan’s Kantoormeubelen, gevestigd aan het adres Rosdaal 14 te 5711 AZ Someren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62187252.
 2. b. De wederpartij: Eenieder die met Daan’s Kantoormeubelen een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
 3. c. Partijen: Daan’s Kantoormeubelen en de wederpartij gezamenlijk.

Artikel 2 Algemeen

 1. 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Daan’s Kantoormeubelen, op alle door Daan’s Kantoormeubelen gesloten overeenkomsten en op alle leveringen door Daan’s Kantoormeubelen, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. 2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere (algemene) voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. 2.3 Indien een of meer bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd is/zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. 3.1 Alle aanbiedingen van Daan’s Kantoormeubelen zijn geheel vrijblijvend.
 2. 3.2 Bij aanbiedingen van Daan’s Kantoormeubelen dient in acht te worden genomen dat de aangeboden zaken gebruikte goederen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 3. 3.3 Aan gedane aanbiedingen kunnen met het oog op eventuele toekomstige leveringen geen rechten worden ontleend.
 4. 3.4 Aan kennelijke schrijffouten of vergissingen in aanbiedingen kunnen evenmin rechten worden ontleend.
 5. 3.5 Daan’s Kantoormeubelen staat er niet voor in dat geleverde zaken niet zullen afwijken van daarvan gepubliceerde afbeeldingen of tekeningen en/of van in aanbiedingen vermelde technische specificaties of gegevens betreffende afmeting, gewicht en kleur. Dergelijke afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. 3.6 Daan’s Kantoormeubelen behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren of uitsluitend te accepteren op de voorwaarde dat het aankoopbedrag of een deel daarvan wordt vooruitbetaald.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. 4.1 Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding c.q. schriftelijke bevestiging hiervan door Daan’s Kantoormeubelen dan wel doordat hieraan door Daan’s Kantoormeubelen feitelijk uitvoering wordt gegeven.

Artikel 5 Levering

 1. 5.1 Levering van zaken vindt “af magazijn” plaats, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. 5.2 Vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst zijn de verkochte zaken voor risico van de wederpartij. Indien bezorging is overeengekomen, zijn de zaken voor risico van de wederpartij zodra deze de opslagplaats van Daan’s Kantoormeubelen verlaten.
 3. 5.3 De wederpartij aanvaardt de zaken zoals deze aan hem/haar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zijn aangeboden, hierbij uitdrukkelijk in acht nemend dat sprake is van gebruikte zaken. Daan’s Kantoormeubelen geeft geen garantie op door haar geleverde zaken, omdat het gebruikte zaken betreft.

Artikel 6 Prijzen en betaling

 1. 6.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. 6.2 Betaling dient contant plaats te vinden bij het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
 3. 6.3 Indien betaling per bank is overeengekomen, dient deze betaling binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst plaats te vinden, bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is. De wederpartij is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 4. 6.4 Indien de wederpartij na aanmaning nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, is de wederpartij gehouden om, naast het dan verschuldigde totale bedrag en de rente daarover, tevens alle buitengerechtelijke kosten te voldoen. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, inclusief rente, met een minimum van € 200,- exclusief BTW.
 5. 6.5 In geval van liquidatie, faillissement, toelating tot de wnsp of andere schuldsaneringsregeling dan wel surseance van betaling en/of beslaglegging van/bij de wederpartij zijn de vorderingen van Daan’s Kantoormeubelen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en ontbinding

 1. 7.1 Geleverde zaken blijven eigendom van Daan’s Kantoormeubelen tot op het moment van volledige betaling van hetgeen de wederpartij terzake van de levering van die zaken, inclusief renten en kosten, aan Daan’s Kantoormeubelen verschuldigd is.
 2. 7.2 Daan’s Kantoormeubelen is gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden indien:
  • ‐ de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de gesloten overeenkomst,
  • ‐ de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling wordt verleend dan wel wordt toegelaten tot de Wsnp of andere schuldsaneringsregeling,
  • ‐ de wederpartij wordt geliquideerd of ontbonden, of ten laste van de wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. 8.1 Daan’s Kantoormeubelen is in het kader van de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder persoons- en/of zaakschade, immateriële schade, gevolgschade en iedere andere schade van de wederpartij of derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens het geval wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van Daan’s Kantoormeubelen.
 2. 8.2 Daan’s Kantoormeubelen is ook nimmer aansprakelijk voor gebreken aan door haar geleverde zaken of een gebrek in of aan de kwaliteit hiervan.
 3. Daan’s Kantoormeubelen is voorts op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage of onjuist gebruik van door haar geleverde zaken.
 4. 8.3 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is aansprakelijkheid van Daan’s Kantoormeubelen in alle gevallen – uit welken hoofde dan ook - beperkt tot het bedrag van de totale prijs voor de door Daan’s Kantoormeubelen uit hoofde van de overeenkomst te leveren zaken.
 5. 8.4 Alle rechtsvorderingen op Daan’s Kantoormeubelen vervallen één jaar na de gebeurtenis die die tot de vordering aanleiding geeft.

Artikel 9: Bescherming persoonsgegevens

 1. 9.1 Daan’s Kantoormeubelen houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Daan’s Kantoormeubelen zal uitsluitend en alleen persoonsgegevens verwerken voor zover en zoveel dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met de wederpartij gesloten overeenkomst dan wel om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.
 2. 9.2 Daan’s Kantoormeubelen zal op verzoek van de wederpartij voldoen aan het recht van de wederpartij op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering en beperking en overdracht van zijn/haar persoonsgegevens, voor zover dit op basis van de AVG-wet- en regelgeving van haar verlangd mag worden.
 3. 9.3 Daan’s Kantoormeubelen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op de wederpartij te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige inbreuk dan wel verwerking.
 4. 9.4 Daan’s Kantoormeubelen zal persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verwerkt bewaren en deze daaropvolgend direct vernietigen.

Artikel 10 Slotbepalingen

 1. 10.1 Daan’s Kantoormeubelen behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
 2. 10.2 Op elke overeenkomst tussen Daan’s Kantoormeubelen en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 3. 10.3 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Daan’s Kantoormeubelen is gelegen, tenzij de Wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.